Những Bài Mới Ðang Tập và Sẽ Hát

Tuần Thánh & Phục Sinh 2012

Tên Bài Hát
Ghi Chú
Sheet Music & Audio File
Nghe Hát & Lời Bài Hát
Chén Cứu Ðộ

Ðáp ca lễ thứ năm tuần thánh (4/5)

Sheet Music / Audio File
Bài Ca Thương Khó Thứ sáu tuần thánh (4/6) Sheet Music / Audio File  
Ca Tụng Chúa Ðáp ca 1 lễ Vọng Phục Sinh (4/7) Sheet Music / Audio File   
Tôi Sẽ Ca Tụng Chúa Ðáp ca 2 lễ Vọng Phục Sinh (4/7) Sheet Music / Audio File