Hình Ảnh Sinh Hoạt

Tất cả các hình ảnh sinh hoạt của ca đoàn được chứa đựng trong trang này.

Ai muốn đóng góp hình ảnh xin gửi về địa chỉ: "HongAnChoir@honganchoir.com"THE FOLLOWING PICTURE ALBUMS HAVE BEEN POSTED
  1. Camping at Mount Madonna, Gilroy - 25-27 July 2003(photographed by Mr.Dung & Thong Luu)
  2. Lễ cưới của Nam Trân và Hoàng Trâm ở trong phần Wedding (photographed by Mr.Dung)
  3. Camping tại Eastman Lake, 19-21 tháng 7 năm 2002 (photographed by Mr.Dũng )
  4. Easter 2002 (Many thanks to professional photographer Mai Le & semi-pro photographer Martin Dinh for producing these great pictures)
  5. New Year's Eve 2002 Party at a.Tuan's house (Thanks again to a. Martin Hoang Dinh)
  6. Camping tại Halfmoon Bay, tháng 7 năm 2001(Great work by photographer Minh Tran)