Trang Nhạc Lý

Trên này sẽ giúp bạn học những lý thuyết căn bản về nhạc cũng như cách đọc note nhac. Nếu muốn hát cho vững và tự tin, chắc chắn người hát cần phải hiểu biết về nhạc, tối thiểu là phần nhạc lý căn bản và cách xướng âm.

Hy vọng mỗi ca viên sẽ dành thời giờ để trau dồi thêm về lãnh vực này.